• 1
 • 2
 • 3
Text Size

Brughoektumor Behandelingen

Nadat de diagnose brughoektumor is gesteld zijn er vier mogelijke behandelplannen.

 • Wait & Scan
 • Bestraling
 • Operatie
 • Combinatie, operatie gevolgd door bestraling

Over het algemeen wordt uw brughoektumor besproken door een team (KNO, neurochirurgie, radiologie) van verschillende disciplines in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. In de uiteindelijke keuze spelen vele belangen mee denk hierbij aan, grootte tumor, locatie van de tumor (komt de hersenstam in het gedrang), klachten, groeisnelheid, leeftijd, overige lichamelijke conditie en persoonlijke voorkeur patiënt. In het menu vindt u onder keuze maken, uitgebreidere informatie hierover.

 

 Wait & Scan

Omdat de groeisnelheid van een brughoektumor over het algemeen (niet altijd!) zeer gering is, men spreekt dan over een groei van zo'n 1 - 4 mm per jaar of zelfs stilstand en krimp, kan men ervoor kiezen om voorlopig de brughoektumor middels een jaarlijkse MRI te monitoren op groei. Sommige tumoren staan zelfs jaren stil in groei. Dit wil niet zeggen dat de klachten niet kunnen verergeren. Wanneer er groei is verloopt deze niet rechtlijnig, de groei is dus niet constant hetzelfde maar kan versnellen of vertragen.

Het gaat hierbij dan meestal om relatief vrij kleine tot middelgrote tumoren die weinig klachten geven. Slechts eenderde van deze tumoren vertoont groei binnen 5 jaar na diagnose. Een andere reden voor deze strategie kan ook bv. leeftijd of andere medische indicaties zijn. Wanneer een brughoektumor 5 jaar stabiel is gebleven is de kans op groei zeer klein. (minder dan 4%)

Wanneer het om een grotere tumor gaat of één waarbij een snelle groei is vastgesteld, vervalt deze optie. Om verdere schade te voorkomen is ingrijpen dan noodzakelijk. 

Wanneer klachten verergeren, zoals bv. evenwichtsproblemen, slechter horen, gevoelloosheid van gezicht, dient u direkt contact op te nemen met de behandelaar. Waarbij gehoorverlies de meest voorkomende klacht is en de arts zal u hier, bij het voorstellen van dit traject, zeker voor waarschuwen.
Aanwezigheid van cysten in de brughoektumor wijst vaak op groei.

Ook kan, na enige jaren dit beleid gevolgd te hebben, de situatie dusdanig veranderen dat men over dient te gaan tot een ingreep. Er is maar één reden om uiteindelijk tot ingrijpen over te gaan, het voorkomen van een levensbedreigende situatie doordat de tumor teveel op de hersenstam gaat drukken.

Uit Deens onderzoek is gebleken dat uiteindelijk bij 40% van de wait&scan patiënten het gehoor minder wordt.

Zie ook onderzoek uit 2012. En Deens onderzoek uit 2014.

 

Bestraling

Voor deze behandeling kan vaak gekozen worden bij kleine of middelgrote tumoren (dit is relatief, denk hierbij bv. aan de ruimte die beschikbaar is in het hoofd), maar ook wanneer men niet geopereerd wil/durft te worden. De tumor mag dan ook slechts beperkte druk op de hersenstam geven, anders is een operatie noodzakelijk.

Sporadisch kan er toch voor bestraling gekozen worden bij grotere tumoren zie hiervoor dit onderzoek uit 2011 J Neurosurg 115:885–893, 2011

Het doel van de bestraling is de tumorgroei te stoppen. De groei kan stoppen na de bestraling, of vertragen en in sommige gevallen wordt er zelfs tumorkrimp bereikt. De tumor blijft dus in het hoofd aanwezig maar is onder controle gebracht. Over het algemeen duurt het enige tijd voordat de tumorgroei na de bestraling tot stand is gekomen en deze kan dus nog enige tijd doorgroeien. De bestraling richt zich nl. op de bloedvaten welke de tumor voeden en hiermee de groei bewerkstelligen, het duurt even voordat deze vaten dicht zitten na de bestraling. 

Er zijn twee behandelopties binnen de bestralings-behandelingen, nl. éénmalige bestraling of meerdere bestralingen waarbij een veel kleinere dosis per sessie wordt toegediend, dan bij de éénmalige bestraling. Met de gefractioneerde bestraling probeert men het omliggende weefsel nog meer te beschermen en de kans te geven tussen de bestralingen door te genezen. In de literatuur zijn niet echt significante verschillen in resultaten waar te nemen. Zie ook de verschillende onderzoeken onder "bronnen". 

Bij beide methoden, éénmalig en de gefractioneerde straling, maakt men gebruik van zgn. stereotactische bestraling. Er zijn in Nederland twee verschillende systemen (Novalis en Leksell Gamma-Knife) die technisch van elkaar verschillen doch de resultaten ontlopen elkaar niet of niet waarneembaar. 

In het filmpje kunt u zien hoe een behandeling met de Leksell Gamma Knife er uit ziet.

Wat wel verschilt is de manier waarop Uw hoofd wordt gefixeerd, tijdens de bestraling. Bij het ene ziekenhuis gebeurt dit d.m.v. een stalen frame om het hoofd welke met enkele schroeven wordt vastgezet (St.Elisabeth), terwijl bij een ander ziekenhuis eerst een afdruk van het hoofd wordt gemaakt, waarna van het afgietsel een masker wordt gecreëerd, waarin uw hoofd gefixeerd wordt (UMCG).

Ook in het Vumc worden alle patiënten behandeld met de zogenaamde frameless methode, welke gebruik maat van een nauwkeurig bestralingsmasker in combinatie met beeld-vormingsapparatuur op het bestralings-apparaat zelf. De nauwkeurigheid is minstens even groot als wanneer er met een frame wordt gewerkt. Door het werken met een masker is het ook simpeler om de bestraling in meerdere fracties te verdelen. Het standaard schema in het Vumc is 5 bestralingen in 1 tot 1,5 week tijd. 

In alle gevallen wordt er een MRI of CT scan van het hoofd gemaakt terwijl uw hoofd in de fixatie vast zit, zodat exact wordt vastgesteld waar de brughoektumor zich bevindt en welke vorm het heeft. Daarna wordt er berekend hoeveel straling uw brughoektumor nodig heeft. Vervolgens wordt het frame of masker aan de behandeltafel gefixeerd, waarop de bestraling zal plaats vinden. 

De straling zelf is in het brandpunt van de bestraling enorm effectief, en men kan zeer precies de tumor bestralen zonder het gezonde omliggend weefsel te beschadigen. De bestraling zelf duurt vaak maar enkele tot ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis opname is vaak niet noodzakelijk bij deze behandeling.

Met de bestraling wordt de groei van de tumor stil gelegd, echter de tumor blijft wel in het hoofd aanwezig. Jaarlijks wordt er een MRI scan gemaakt om te zien of het beoogde resultaat daadwerkelijk is bereikt. In principe dient u dit levenslang te controleren.

Langdurig vervolgonderzoek dient nog uit te wijzen of deze stereotactische radiotherapie welke nu zo'n 13 jaar in Nederland wordt aangeboden, ook op langere termijn een betrouwbare behandeling is voor de brughoektumor, tot nu toe zijn de resultaten bij kleine tot middelgrote tumoren goed te noemen, en verwacht men geen verdere schade aan omliggend weefsel te veroorzaken.

Hier vindt u een fotorapportage van een patiënt welke middels gamma-knife is behandeld in het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

Een in Nederland nog niet aangeboden therapie, waarbij in tegenstelling tot de hierboven beschreven behandelingen niet met fotonen maar met protonen wordt bestraald, is de protonentherapie. Er is tot op heden geen bewijs dat deze behandeling een beter resultaat oplevert m.b.t. het stop zetten van de groei van de brughoektumor, doch er staat wel vast dat er veel minder gezond weefsel wordt bestraald, en mogelijk beschadigt wordt. In veel landen wordt dit wel al aangeboden zoals bv. de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland, en het ligt in de verwachting dat ook in Nederland deze therapie mogelijk wordt. 

Voor meer informatie kunt u onder bronnen - onderzoeken en bronnen - professioneel, verschillende links vinden.
Verder vind u hier meer uitleg over het voordeel van behandelen met protonen vanuit het UMCG.

 

Operatie

Voor deze methode wordt vaak gekozen wanneer de tumor veel klachten geeft, relatief groot is (meer dan 3cm), of druk geeft op de hersenstam.

Hierbij wordt de tumor geheel of grotendeels verwijderd. Soms moet men een restje achter laten om beschadiging van zenuwen of hersenstam te voorkomen. De kans dat de resttumor weer aangroeit is 1-3%.

De arts heeft drie wegen welke hij kan bewandelen, om de tumor te bereiken. Wanneer u bij de 1 en 3 over de benaming gaat met uw muis ziet een verduidelijkende tekening.

 1. trans-labyrintair ( door het oor) oudste manier - gehoor altijd permanent opgeofferd - elke tumor grootte - met name geschikt voor grotere tumoren en al ernstig gehoor verlies
 2. middle fossa     ( boven het oor ) kans op behoud van gehoor bij kleine bht - meestal gebruikt bij kleine tumoren tot max 2cm
 3. retro-sigmoidaal ( achter het oor ) kans op behoud van gehoor - goed zicht op de hersenstam - elke tumor grootte

brughoektumor operatie

De keuze is o.a. afhankelijk van de plaats en omvang van de tumor, de mogelijkheid om het bruikbaar gehoor te sparen en de voorkeur van het behandelteam.
Gehoorbesparende operaties komen relatief weinig voor in Nederland, waarbij de kans van slagen ongeveer 50% is. Gehoorbesparend opereren maakt een al complexe operatie nog moeilijker. Men heeft als eerste belang, de tumor te verwijderen, direct gevolgd door het belang van een goed werkende aangezichtszenuw, wanneer daar nog een extra aandachtsgebied bij komt kunt u zich wellicht inbeelden hoe lastig dit is.
Toch zijn er in het buitenland enkele centra welke deze methode vaker met een hogere kans van slagen (behoud bruikbaar gehoor) uitvoeren. (bv. Iowa, Barcelona en Erlach) Zie hier enkele onderzoeksresultaten uit Iowa.

Met behulp van microchirurgische instrumenten, operatiemicroscoop en andere geavanceerde apparatuur welke de functie van de aangezichtszenuw en eventueel gehoorzenuw monitoren, wordt de tumor verwijderd. Het verwijderde weefsel kan in tegenstelling tot bij een bestraling, nu door een patholoog anatoom worden onderzocht, zodat 100% duidelijk is over de aard van de tumor.

Het operatiegebied wordt soms gesloten middels buikvet (LUMC) maar soms ook door terug plaatsen van botresten (bv. UMCG).

Een operatie duurt enkele uren waarbij er behoorlijke variaties voorkomen, maar gemiddeld is dit zo'n 8 uur. Gelukkig merkt u hier niets van door de volledige narcose. Na de operatie verblijft u over het algemeen een kleine week in het ziekenhuis waarna u naar huis kunt. Voor Uw naasten is het belangrijk te weten dat de operatie dus ook aanzienlijk langer kan duren dan gepland, zonder dat dit direct aangeeft dat er problemen zijn. Variatie in operatietijd kan o.a. ontstaan doordat bv. het bot dikker of harder is dan ingeschat, of doordat bv. de tumor beter doorbloed blijkt te zijn, waardoor er nog voorzichter gewerkt dient te worden om zenuwbanen en hersenstam te ontzien.

Hechtingen worden door de huisarts verwijderd. Hier een filmpje waarin de hechtingen worden verwijdert.

Ook na deze behandeling dient u nog enkele jaren een MRI onderzoek te ondergaan, om te kijken of de tumor inderdaad geheel weg blijft danwel  het restje wat is achter gebleven niet meer aangroeit.

Hier vindt u een filmpje waarin een brughoektumor operatie wordt uitgevoerd. Kijk dit alleen wanneer u dit aan kunt en precies wilt weten hoe de operatie verloopt.
Het kan confronterend zijn om dit te bekijken.

Hier een artikel uit het Leidschdagblad 16-07-2011 waarin Professor doktor Malessy tijdens het uitvoeren van een brughoektumor operatie wordt gevolgd. 

 

Combinatie Behandeling Operatie gevolgd door Bestraling

Voor grotere tumoren kan ook nog gekozen worden voor een operatie, waarbij het overgrote deel van de tumor wordt weggenomen, gevolgd door een bestraling.

De reden hiervoor is dat alleen bestraling, om een erg hoge (gevaarlijke) dosis bestraling vraagt waarbij de brughoektumor na behandeling kan opzwellen met alle gevaren van dien. Een gehele operatieve verwijdering bij deze grotere tumoren geeft nogal wat risico op beschadiging van de gezichtszenuw en hersenstam, zodat ook deze optie vervalt.
Bij een gedeeltelijke operatieve verwijdering, groeien deze grotere tumoren vaak door.

Studies hebben aangetoond dat in dit geval een gedeeltelijke operatieve verwijdering, gevolgd door een bestraling de grootste kans op succes geeft, met de minste risico's. Soms zelfs met behoud van het gehoor.

Zie ook dit klinisch artikel uit 2011. J Neurosurg 115:875–884, 2011

 

Onder het kopje bronnen vind u links naar veel behandelcentra waar gerichte informatie per ziekenhuis beschikbaar is.

 

 

 

Brughoektumor Informatie

 • All
 • Na
 • Tijdens
 • Vooraf
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Diagnose

  Wanneer u op deze site terecht komt is zeer waarschijnlijk de diagnose brughoektumor al gesteld. Het is van belang de
  • Vooraf
 • Behandelingen

  Nadat de diagnose brughoektumor is gesteld zijn er vier mogelijke behandelplannen. Wait & Scan Bestraling Operatie Combinatie, operatie gevolgd door
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Resultaten

  Nadat u hebt kunnen lezen wat de verschillende behandelmethodes zijn, wilt u natuurlijk weten wat u daarna als resultaat mag
  • Na
  • Tijdens
 • Keuze maken

  Nadat U bent bekomen van de schrik, informatie heeft gevonden over de verschillende behandelingen en de resultaten, zult u zich
  • Vooraf
 • Begeleiding & Nazorg

  Wat vaak terugkomt wanneer je spreekt met lotgenoten, of fora er op naleest, is dat de begeleiding en nazorg na
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • BHT & Werk

  Begrip Niemand ziet van buiten af dat u een brughoektumor heeft, en ook wanneer u er eenmaal vanaf geholpen bent
  • Na
  • Vooraf
 • Lotgenoten

  Het kan een grote steun zijn om te weten dat u niet de enige bent met een brughoektumor, er zijn
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf
 • Vragen & Antwoorden

  FAQ. Er is hier een begin gemaakt om een FAQ op te stellen, deze is nog in ontwikkeling, veel vragen
  • Na
  • Tijdens
  • Vooraf

Volg BHT informatie op Twitter

twitter
Brughoektumor @bhtinformatie
bhtinformatie Onderzoek: Single Institutional Experience With Observing 564 Vestibula #Brughoektumor https://t.co/Nz7Us7hg6U
nov 10 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Apple voegt betere Bluetooth-streaming toe aan hoortoestellen https://t.co/OaegMqBDzL
nov 09 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Hoorbrillen - Wellicht een product voor #brughoektumor lotgenoten https://t.co/5MFDcCD8Oy
okt 26 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie Uitzending gemist | De Nachtzoen, Alex Klusman #brughoektumor heeft deze campagnebedenker bewuster gemaakt. https://t.co/GbZvBZjmVu
okt 24 • reply • retweet • favorite
bhtinformatie LUMC, AMC en Hoorstichting brengen eerste online hoortest voor bedrijven uit | LUMC https://t.co/V6Lj3ssOQ6
okt 21 • reply • retweet • favorite